Støt Bliv frivillig

DFUNKs 10 grundholdninger

 

Et af DFUNKs vigtigste formål er at tale flygtningenes sag, og at samle unge om at sætte en mere konstruktiv dagsorden på det flygtninge- og integrationspolitiske område. Derfor har vi formuleret ti grundholdninger, der udgør det politiske fundament for vores arbejde i de sammenhænge, hvor det kræver en politisk stillingtagen.

Grundholdningerne er udarbejdet af Politisk Udvalg og vedtaget af landsbestyrelsen i januar 2011. De fordeler sig på de to hovedområder "Asylpolitik og internationale flygtningeproblemer" og "Integration og mangfoldighed".

 

Asylpolitik og internationale flygtningeproblemer

 

1. Danmark skal følge underskrevne konventioner og UNHCR’s anbefalinger
Den danske stat skal til enhver tid følge flygtningekonventionen, menneskerettighedskonventionerne samt FN’s Flygtningehøjkommissariats (UNHCR) vurderinger og anbefalinger i behandlingen af asylansøgere. Humanitære hensyn bør altid gå forud for økonomiske interesser i EU og Danmark, og netop derfor bør en eller flere humanitære organisationer altid sidde med i flygtningenævnet.

2. Mennesker på flugt skal beskyttes
Kriterierne for at kunne få asyl i Danmark skal sikre flygtninges beskyttelse. Det er uacceptabelt, at flygtninge mistænkeliggøres og bliver afvist på grund af bagateller eller bliver bedt om at fremlægge beviser, der er umulige for flygtningene selv at fremskaffe. Vi bør også løbende diskutere om de gældende kriterier for definitionen af flygtninge svarer til verdens reelle flygtningeproblemer.

3. Asylansøgere skal sikres et værdigt liv under asylprocessen
Målet for asylbehandlingen og opbygningen af asylsystemet skal til enhver tid være at sikre flygtninge en tryg fremtid - uanset hvilket land de opholder sig i. Alle asylansøgere skal have mulighed for at leve et værdigt liv under asylproceduren. Det er afgørende for den enkelte asylansøger, at vedkommende gennem uddannelse og et aktivt fritidsliv har mulighed for at forberede sig til sin kommende tilværelse. Specielt for uledsagede unge flygtninge er der behov for en indsats, som sikrer dem trygge rammer. Herudover bør asylansøgeres behandlingstid gøres så kort som overhovedet muligt og vare maksimum seks måneder. Hvis asylansøgerne afvises, skal de som minimum være lige så godt rustet til at klare tilværelsen ved udgangen af asylprocessen, som de var inden.

4. Danmark bør føre en forebyggende og solidarisk asyl- og flygtningepolitik 
Danmark bør gå forrest i at føre en helhedsorienteret og forebyggende flygtningepolitik i samarbejde med EU og FN. Blandt andet bør Danmark fremme en solidarisk flygtningepolitik i EU, ved selv at modtage flygtninge i et antal, der er samstemmende med Danmarks kapacitet. En forebyggende indsats indebærer desuden, at Danmarks humanitære hjælpearbejde ikke modarbejdes af politiske tiltag, der understøtter økonomiske og politiske strukturer, som i sidste ende er med til at tvinge flere mennesker på flugt. Derfor bør Danmark også politisk søge at hjælpe og præge udsatte nationer, så fremtidige flygtningeproblematikker kan undgås.

5. Flygtningebeskyttelse er og bør være et internationalt anliggende 
Intet land kan løfte denne opgave alene. Derfor bør der også være et stærkt samarbejde om en fælles europæisk asylpolitik i EU. Målet bør være at skabe et asylsystem, som sætter høje standarder for flygtningebeskyttelse og som både ensarter kravene for at opnå asyl samt procedurerne for asylbehandling i Europa. Hermed sikres og styrkes asylansøgeres rettigheder og levevilkår. EU's asylpolitik bør være præget af solidaritet EU's medlemslande imellem således, at flygtninge ikke bliver gidsler i en politisk samarbejds- og interessekonflikt og EU’s grænselande ikke står alene med størstedelen af udfordringerne. Dansk politik på flygtninge- og asylområdet bør derfor også arbejde hen imod en fælles europæisk asylpolitik, der styrker flygtningebeskyttelsen.

Integration og mangfoldighed

 

6. Stop marginaliseringen af etniske minoriteter
Det kan ikke være i Danmarks interesse, hverken kulturelt, økonomisk eller moralsk, at give befolkningsgrupper oplevelsen af at være uvelkomne. Stramme regler for familiesammenføring, permanent ophold og statsborgerskab er kun med til at marginalisere nye danskere og fratage dem motivationen til at blive en aktiv del af det danske samfund. Integrationsproblemer skal løses på baggrund af praktiske erfaringer og viden, ikke med symbolpolitiske indgreb, der deler befolkningen op i første- og andenrangsborgere, og fratager minoritetsgrupper rettigheder, som resten af befolkningen tager for givet.

7. Alle skal have lige muligheder for at deltage
Nye medborgere skal ses som en potentiel ressource, ikke som en potentiel byrde. Målet med dansk integrationspolitik skal derfor først og fremmest være at give minoriteter de bedste muligheder for at deltage i det danske samfund. Flerkulturelle unge skal derfor, på lige fod med andre unge, inddrages i fremtidens løsninger. Flygtninge skal have mulighed for at kunne engagere sig i uddannelse og foreningsliv, og ikke hindres heri gennem tiltag som fx tvungen bosætning. Et integrationsforløb bør frem for alt tage udgangspunkt i den enkeltes behov og muligheder.

8. Flygtninge- og indvandrerpolitik bør adskilles
Det er vigtigt at skelne mellem det at være flygtning og det at være indvandrer. Flygtninge er særligt udsatte, og her har Danmark en forpligtelse til at hjælpe. Indsatsen for at sikre flygtninge en tryg og stabil tilværelse må ikke begrænses af politiske mål om at reducere indvandringen til Danmark. Fra politisk side bør der tages hensyn til flygtninges situation. Derfor er det nødvendigt med en klar adskillelse af flygtninge- og indvandrerpolitik, og at afskaffe de regler, der forhindrer mange flygtninge i at blive medborgere på lige fod med alle andre.

9. Vi skal anerkende Danmark som et flerkulturelt samfund
Vi lever i et flerkulturelt samfund, hvilket kan være en stor fordel for Danmark. Det kræver dog, at vi formår at få det bedste ud af folks forskelligheder og ressourcer. Udfordringen ved at være et flerkulturelt samfund skal håndteres på en måde, der ikke modarbejder Danmarks udvikling som en del af en globaliseret verden. Vi bør arbejde for at inkludere alle i samfundet på en måde, der respekterer den enkelte persons kulturelle tilhørsforhold og politiske overbevisninger.

10. Alle har ret til en barndom og et ungdomsliv
Danmark har ansvar for, at flygtningebørn og -unge kan leve et værdigt liv under deres ophold i landet. Det gælder uanset, om der er tildelt opholdstilladelse eller ej. Danmark skal følge FN's Børnekonvention, og hensynet til børn og unges ve og vel bør altid gå forud for økonomiske og praktiske hensyn, også når det gælder flygtningebørn og unge flygtninge. Det indebærer blandt andet at vi som værtsland skal sikre en så tryg og stabil hverdag som muligt for uledsagede unge flygtninge, så de trives og får mulighed for at begå sig i det danske samfund.