Støt Bliv frivillig

Økonomi og fundraising

 

Her kan du læse mere om regionsforeningens regnskab og hvordan der skabes en god økonomi i regionsforeningen.

Ansvaret for regionsforeningens regnskab ligger hos kassereren. Men ansvaret for, at foreningen har en god økonomi, dvs. indtægter nok til at finansiere arbejdet, ligger hos hele bestyrelsen.

Der findes en særlig vejledning til kasserere i DFUNK, hvori man kan læse om, hvordan der skal føres regnskab i løbet af året og aflægges årsregnskab efter afslutningen af et regnskabsår. Vejledningen kan fås på sekretariatet. Så afsnittet her handler primært om, hvordan bestyrelsen kan sikre en god økonomi. 

Der er en række muligheder for at skaffe penge til vores aktiviteter på lokalt eller regionalt plan. Nogle penge kommer fra landsforeningen DFUNK eller fra Dansk Flygtningehjælp og administreres af dem. Andre er nogle I selv får eller søger, og som dermed indgår i regionsforeningens eget regnskab. Det er vigtigt at skelne imellem de to typer af penge, så det er klart hvilke penge I selv skal aflægge regnskab for og hvilke I bare skal bruge og lade landsforeningen eller DFH aflægge regnskab for.  

Til de penge, der indgår i jeres eget regnskab, hører kontingentindtægterne. Regionsforeningen modtager 50% af kontingentet for de medlemmer, der er i regionen. Disse penge overføres to gange årligt – i februar og i august - til regionsforeningens konto, og kan benyttes fuldstændigt frit. Så der er god grund til at arbejde for, at alle aktive i regionen husker at melde sig ind og få flere til at melde sig ind i sympati med vores arbejde.

Regionsforeningens egen økonomi:

  • Kontingentindtægter
  • §18-midler og andre penge I selv har søgt i kommunen
  • Penge I selv har søgt I fonde eller puljer – typisk til projekter
  • Donationer fra private firmaer o.l.

Penge andre aflægger regnskab for:

  • Penge sekretariatet stiller til rådighed
  • Bevillinger fra landsforeningen
  • Penge fra projekter i DFH eller landsforeningen
  • §18-midler søgt af DFHs frivilliggrupper

 

Fundraising

I regionsforeningens eget regnskab indgår desuden alt, hvad I kan fundraise til jeres aktiviteter. Det kan være i kommunen, hvor man mest oplagt kan søge de såkaldte §18-midler til frivilligt socialt arbejde. Især hvis I har fokus på sociale aktiviteter, f.eks. med unge flygtninge, er der meget gode chancer for at få §18 midler. Så hold øje med, hvornår og på hvilke betingelser kommunen uddeler disse penge. Nogle steder vil der også være mulighed for at søge støtte i kommunen efter folkeoplysningsloven og i de større byer kan der være helt andre ansøgningsmuligheder. Man skal dog være opmærksom på, at nogle kommuner vil lægge meget vægt på, at I som forening har en særlig tilknytning til den kommune. Det kan give problemer i forhold vores regionale organisering. Får I den slags tilbagemeldinger fra en kommune, må I gerne kontakte os på sekretariatet, så vi sammen kan finde ud af, hvordan vi kan gribe det an.     

Foruden kommunale midler er der en række andre muligheder for at søge penge. Da DFUNK er medlem af DUF (Dansk Ungdoms Fællesråd), har I mulighed for at søge deres integrationspulje og andre puljer. Dertil kommer et væld af fonde, som der er mulighed for at søge om støtte til små og store projekter – her henviser vi til Fonds- og Legatvejviseren, hvis I gerne vil i gang med at fundraise, så kontakt os og hør, om vi har et eksemplar, I kan låne.

Som regel skal ansøgninger til puljer og fonde helst være projektansøgninger, dvs. at man søger penge til et specifikt projekt og ikke til generel drift at foreningen. Ofte vil de helst give penge til noget innovativt. Så hvis det ikke er et decideret nyt projekt I søger penge til, gælder det om at se på, hvilke dele af jeres arbejde, der vil kunne formuleres som et spændende innovativt projekt, og så udforme ansøgningen ud fra det. På sekretariatet vil vi gerne vejlede jer i udarbejdelsen af ansøgningerne, så kontakt os, hvis I har en idé, I gerne vil arbejde videre med.

Endnu en mulighed for at skaffe midler til foreningen er donationer fra private firmaer o.l. Hvis det er mindre beløb – f.eks. 5-10.000 kr., kan det sagtens være, at der er lokale virksomheder, der vil støtte jeres arbejde. I kan bare sende en uopfordret ansøgning, hvor I beskriver det gode arbejde, I laver, gerne med nogle billeder eller andet der viser, hvad det handler om. Husk også, at der er store muligheder for at få sponsoreret de ting, I bruger i forbindelse med arbejdet. Nogle gange er det bare at spørge, så bliver man overrasket over, hvor stor velviljen er.

Endelig har DFUNKs landsforening løbende puljer, der kan søges til projekter, events eller løbende aktiviteter. Du kan se mere om puljerne og andre fundraisingtips her.

Kassererens opgave

Selve det at arbejde for, at regionsforeningen har en god økonomi, er bestyrelsens fælles ansvar. Det som kassereren har særligt ansvar for, er, at holde styr på økonomien, dvs. den løbende bogføring og aflæggelse af årsregnskab når året er omme. Som landsorganisation skal vi kunne vise, at alle regionsforeninger har styr på økonomien. Derfor er det vigtigt, at bogføring og årsregnskab bliver lavet efter reglerne. Det behøver ikke være et stort arbejde, men kræver at kassereren er opmærksom på de retningslinjer, der bliver udstukket fra landsforeningens side (jf. vejledningen til kasserere). Kassereren kan altid få støtte og vejledning hos konsulenten på DFUNK-sekretariatet eller fra DFUNKs landskasserer

Center for Frivilligt Socialt Arbejde har udgivet en lille pjece om en bestyrelses ansvar og opgaver ifht. økonomi. Se den her.