Foreløbig dagsorden for DFUNKs generalforsamling 2018

 

   1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere

   2. Godkendelse af dagsorden

   3. Landsbestyrelsens beretning

   4. Beretning fra regionerne

   5. Fremlæggelse af regnskab

   6. Drøftelse og godkendelse af beretninger og regnskab

   7. Landsbestyrelsens målsætninger for det kommende år

   8. Indkomne forslag

       8.1 Forslag fra landsbestyrelsen om at flytte DFUNKs årsmøde til efteråret

   9. Fastsættelse af kontingent

       9.1 Forslag fra landsbestyrelsen om at bibeholde det nuværende kontingent på 100 kr

  10. Valg af 5 landsbestyrelsesmedlemmer - 4 vælges for 2 år, 1 vælges for 1 år.

  11. Valg af 3 suppleanter til landsbestyrelsen

  12. Valg af intern revisor og revisorsuppleant

  13. Evt.

 

Dagsordenspunkterne fordeles udover årsmødets samlede program. Et endeligt program for årsmødet og tidsfastsættelsen af de enkelte dagsordenspunkter offentliggøres 2 uger før årsmødet.